lochnas @ sdf / etree / irctoo
eight to 8 too zero 6 ate 9 three 7