ridgecomms | wartfm
patrick at eight to 8 too zero 6 ate 9 three 7